Informujemy:
dokumentację medyczną z poradni specjalistycznych:

można odbierać w Centralnej Rejestracji (parter budynku głównego szpitala budynek nr 1) we wtorki i czwartki w godzinach 08:00 – 18:00.

Wnioski złożone w poniedziałki lub wtorki – dokumentacja do odbioru w czwartki.

Wnioski złożone w środy, czwartki lub piątki – dokumentacja do odbioru we wtorki.

Wnioski o wydanie dokumentacji można składać osobiście w Centralnej Rejestracji lub elektronicznie na adres: centralna.rejestracja@szpitalrawicz.pl

Wydawanie dokumentacji medycznej z pozostałych komórek (w tym dokumentacja szpitalna) pozostaje bez zmian, czyli wysyłana będzie drogą pocztową, (z obowiązkiem zapłaty za przesyłkę). Wnioski można składać elektronicznie na adres: marketing@szpitalrawicz.pl lub osobiście w Dziale Statystyki Medycznej w Administracji – Budynek nr 2.

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

  • Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.
  • Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
  • Wniosek można złożyć w Sekretariacie, Dziale Wypisów lub Statystyki Medycznej i Rozliczeń, przesłać e-mailem na adres wypisy@szpitalrawicz.pl lub marketing@szpitalrawicz.pl lub też pocztą tradycyjną na adres szpitala: ul. Gen. Grota- Roweckiego 6, 63-900 Rawicz.
  • Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika Szpitala Powiatowego w Rawiczu, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
  • Koszt sporządzenia (kolejnej) kopii określa aktualny cennik Szpitala. Cennik do pobrania u dołu strony.
  • Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent otrzymuje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii (jeśli dotyczy) i koszty przesyłki wg cennika szpitala. Przesyłki pocztowe dokonywane są listem poleconym.
  • Wyniki badań mogą być wydane osobom upoważnionym przez pacjenta na podstawie dostarczonego upoważnienia do odbioru wyniku badań (patrz niżej dokumenty do pobrania). 
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Wypisów oraz Działu Statystyki Medycznej i Rozliczeń Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. pod numerem telefonu:  65 537 62 36 lub 65 537 62 37.

Dokumenty do pobrania:

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej i wydawanie opinii lekarskich i zaświadczeń na podstawie dokumentacji medycznej.

Dokumenty dla świadczeń komercyjnych:

Dokumentacja medyczna oraz cennik

Skip to content