„Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Tytuł Projektu:

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Beneficjent: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Oś priorytetowa 6 WRPO 2014+: „Rynek pracy”

Działanie 6.6 WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Poddziałanie 6.6.1 WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Tytuł Projektu: Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.06.06.01-30-0033/17

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 2 918 911,14zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 2 918 911,14 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 2 481 074,46 zł

Kwota środków dotacji celowej: 291 891,12 zł

Wkład własny: 145 945,56 zł

Poziom dofinansowania Projektu: 95,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.11.2018 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2021 r.

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu rawickiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego i ostrowskiego oraz mieszkańców miasta Leszna.

Celem głównym projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego mięśniowego i tkanki łącznej pacjentów w wieku 50-59 lat dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn poprzez działania zdrowotne i edukacyjne.

Harmonogram realizowanych form wsparcia

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, że terapia indywidualna (zabiegi fizykalne, ćwiczenia indywidualne) realizowana w ramach projektu pn. „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.” odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00 do 18.00. Godziny terapii dla poszczególnych pacjentów ustalane są indywidualnie.

Terminy wizyt lekarskich ustalane są na bieżąco w zależności od ilości pacjentów kwalifikujących się do wzięcia udziału w projekcie.

Porady fizjoterapeutyczne realizowane są w trakcie trwania terapii indywidualnej.