„Nadwaga i otyłość – choroby cywilizacyjne, które możesz pokonać”

„Nadwaga i otyłość – choroby cywilizacyjne, które możesz pokonać”

Beneficjent: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Oś priorytetowa 6 WRPO 2014+: „Rynek pracy”

Działanie 6.6 WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Poddziałanie 6.6.1 WRPO 2014+: „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.06.06.01-30-0007/18

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 3 176 438,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 3 176 438,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 2 699 972,30 zł

Kwota środków dotacji celowej: 317 643,80 zł

Wkład własny: 158 821,90 zł

Poziom dofinansowania Projektu: 95,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.09.2019 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2022 r.

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest interdyscyplinarne wspieranie pacjentów w walce z nadwagą i otyłością, poprzez działania z edukacji zdrowotnej, kompleksowe poradnictwo dietetyczne i behawioralne oraz podejmowanie aktywności fizycznej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu rawickiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego, ostrowskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego, średzkiego lub wolsztyńskiego.

Celem głównym projektu jest objecie w okresie od 01.09.2019 – 31.08.2022 badaniami przesiewowymi 13528 osób z obszaru realizacji projektu oraz ukończenie przez 1123 osoby spośród nich wsparcia multikomponentowego w celu zmniejszenia masy ciała, poprawy nawyków żywieniowych oraz podniesienia świadomości zdrowotnej osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową na rynku pracy.

Harmonogram realizowanych form wsparcia

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, że indywidualne konsultacje dietetyczne kwalifikujące uczestników do projektu będą odbywały się w następujących terminach:

  1. 07-08.01.2020 r.
  2. 03-04.02.2020 r.
  3. 02-03.03.2020 r.

Konsultacje dietetyczne grupowe oraz konsultacje psychologiczne grupowe odbywają się przed zajęciami z aktywności fizycznej.

Zajęcia z aktywności fizycznej odbywają się w następujących terminach:

  1. poniedziałek – środa godz. 17.00, 18.00, 19.00
  2. wtorek – czwartek godz. 18.00

Badania przesiewowe do projektu realizowane są w trybie ciągłym.