Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

„Każdy jest dla nas najważniejszy, więc do każdego podchodzimy indywidualnie.”

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym odbywają się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w sugerowanych godzinach 13:00-16:00.

Lokalizacja: Budynek ZOL

Telefon:
 • 65 537 63 72 Sekretariat (poniedziałek-piątek 07:00-15:00)
 • 65 537 63 71 Kierownik ZOL (poniedzialek, środa, piątek 07:00-15:00)
 • Kierownik oddziału:

 • mgr Monika August
 • Kadra

  Personel zakładu stanowi szereg fachowych i wykwalifikowanych pracowników:
 • Lekarze specjaliści
 • Pielęgniarki i pielęgniarki specjalistki
 • Opiekunowie medyczni
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Dietetyk
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Pracownik socjalny
 • O Nas

 • Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej nad pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, pacjentami w stanach wegetatywnych oraz wymagających żywienia dojelitowego.
 • Całodobową opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczony zespół pracowników medycznych.
 • Stały dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oraz hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. pozwala na kompleksowe udzielanie świadczeń medycznych.
 • Zmodernizowany obiekt posiada zaplecze rehabilitacyjne i socjalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Oferujemy pobyty współfinansowane z NFZ oraz pobyty pełnopłatne.
 • Kto może być pacjentem ZOL:

  Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, o której mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.), uzyskał 40 punktów lub mniej. W § 10 pkt. 4 Zarządzenia 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej mowa, iż zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

  Pobyt współfinansowany z NFZ:

  Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).
  Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (oparta na skali Barthel)
  Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Glasgow
  Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pobyt z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
  Załącznik 7a (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego)
  Załącznik 7c (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego)
  Zgoda na ponoszenie odpłatności przez świadczeniobiorcę
  Zgoda na ponoszenie odpłatności przez opiekuna pacjenta
  Zalecenia lekarskie
  Klauzula informacyjna

  Pobyt współfinansowany z NFZ - Pacjenci Wentylowani Mechanicznie:

  W 2016 roku Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. zawarł umowę z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W związku z tym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rawiczu posiada miejsca współfinansowane z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób dorosłych. Po indywidualnym uzgodnieniu mamy również możliwość przyjęcia osób niepełnoletnich. Wentylacja mechaniczna to sposób leczenia w którym respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Podstawą do przyjęcia chorego, który wymaga wentylacji mechanicznej jest skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie wraz z dokumentami.
  Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (oparta na skali Barthel)
  Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Glasgow
  Oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pobyt z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
  Załącznik 7a (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego)
  Załącznik 7c (dotyczy pacjentów wymagających leczenia żywieniowego)
  Zgoda na ponoszenie odpłatności przez świadczeniobiorcę
  Zgoda na ponoszenie odpłatności przez opiekuna pacjenta
  Zalecenia lekarskie
  Karta do kwalifikacji do wentylacji mechanicznej
  Klauzula informacyjna

  Pobyt komercyjny (pełnopłatny):

  Pobyt komercyjny polega na pełnej odpłatności pobytu w zakładzie przez pacjent lub jego opiekuna. Podstawowy pakiet wynosi 4200 zł za pełny miesiąc, jednakże do pakietu można dobrać propozycje, zawarte w cenniku. Pacjent lub jego opiekun (Zleceniodawca) podpisuje umowę ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o. o., z której wynikają zobowiązania do przestrzegania zapisów w niej zawartych w okresie jej obowiązywania.

  Pacjent

  Umowa komercyjna
  Aneks do umowy - przedłużenie umowy
  Aneks do umowy - zmiana zakresu świadczeń
  Załącznik 2 do umowy - zakres świadczeń
  Załącznik 3 do umowy - cennik
  Załącznik 4 do umowy - zlecenie kasowe
  Wniosek o udzielanie odpłatnych świadczeń

  Opiekun

  Umowa komercyjna
  Aneks do umowy - przedłużenie umowy
  Aneks do umowy - zmiana zakresu świadczeń
  Załącznik 3 do umowy wniosek o udzielenie odpłatnych świadczeń
  Załącznik 4 do umowy - zakres świadczeń
  Załącznik 5 do umowy - cennik
  Załącznik 6 do umowy - zlecenie kasowe

  Oferta:

  Świadczenia Medyczne:
  Kompleksowa opieka lekarska z zapewnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dostępem do niezbędnych badań diagnostycznych
 • Całodobowa opieka pielęgniarska obejmująca w szczególności profilaktykę przeciwodleżynową i leczenie odleżyn, pielęgnację gastrostomii, jejunostomii, tracheotomii itp.
 • Całodobowe świadczenia opiekunów medycznych: pomoc przy wykonywaniu czynności życia codziennego np. higiena osobista, przyjmowanie posiłków
 • Rehabilitacja: indywidualny plan usprawniania leczniczego dla każdego pacjenta, opracowany przez lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji
 • Terapia zajęciowa: trening samoobsługi, biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, silwoterapia
 • Psycholog: terapia indywidualna i grupowa, interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, elementy stymulacji polisensorycznej dla pacjentów w stanach wegetatywnych metodą psychologii procesu
 • Logopeda: diagnostyka i terapia logopedyczna
 • Dietetyk: wywiad żywieniowy i dobór diety
 • Leczenie żywieniowe: ocena stanu odżywienia w oparciu o pomiary antropometryczne i wskaźniki biochemiczne, żywienie enteralne preparatami przemysłowymi zgodnie z kalorymetrią pośrednią, zapotrzebowaniem energetycznym i zaleceniami lekarskimi przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, nadzór metaboliczny nad przebiegiem terapii i ocena skuteczności EN
 • Edukacja pacjentów i opiekunów w zakresie podstawowej pielęgnacji, rehabilitacji, technik przemieszczania pacjenta, psychoprofilaktyki, doboru diety i sposobu odżywiania

 • Rehabilitacja:

 • Kinezyterapia: UGUL, cykloergometr, ćwiczenia bierne i ogólnousprawniające, manualne, rozluźniające i relaksujące, pionizacja bierna i czynna (stół pionizacyjny, parapodium statyczne, pionizacja przyłóżkowa), nauka czynności lokomocyjnych, reedukcja chodu
 • Elektroterapia (prądy): diadynamiczne, interferencyjne, Traberta, galwaniczne, jonosfera, elektrostymulacja TENS
 • Pole elektromagnetyczne o stałej i niskiej częstotliwości
 • Światłolecznictwo: biostymulacja laserowa, SOLLUX
 • Masaż leczniczy: suchy- całkowity i częściowy, hydromasaż
 • Realizacja świadczeń na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta
 • Wyposażenie

 • Łóżka sterowane elektrycznie z regulacją wysokości, barierkami bocznymi, możliwością dostosowania pozycji do potrzeb pacjenta, z panelem sterującym wyposażonym w system bezpiecznego użytkowania
 • Specjalistyczne zmiennociśnieniowe materace przeciwodleżynowe wyposażone w system mikroprocesorów pozwalających na dostosowanie ciśnienia do masy ciała pacjenta i stopnia odleżyn
 • Zintegrowane systemy do higieny osobistej (wanna z transporterem elektrycznym i wagą) umożliwiające kąpiel i kontrolę masy ciała pacjentów obłożnie chorych
 • Elektroniczny system kontroli uniemożliwiający niepożądane opuszczenie oddziału, zwiększający bezpieczeństwo dla pacjentów z chorobami otępiennymi
 • Kardiomonitor z modułem kalorymetrii pośredniej
 • Podnośniki elektryczne i hydrauliczne umożliwiające bezpieczny transport i przemieszczanie pacjenta niepełnosprawnego
 • System przywoływania personelu
 • Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce posiadamy nowoczesną technologię – CyberOko
 • Cyber-Oko

  CyberOko to diagnostyka i rehabilitacja neurologiczna pacjenta. CyberOko to urządzenie stwarzające możliwość współpracy pacjenta z komputerem, a w związku z tym również z otaczającą go rzeczywistością. Pozwala na bezpośredni kontakt z otoczeniem np. poprzez piktogramy lub wirtualną klawiaturę, która umożliwia rozmowę pacjenta wegetatywnego poprzez udzielanie odpowiedzi wzrokiem. Pisanie: Sprawdzanie wyników pisania odbywa się poprzez: umiejętność pisania pod dyktando głosek, umiejętność pisania pod dyktando sylab, kopiowanie wyrazów, podpisywanie obrazków, zadania ortograficzne, uzupełnianie głosek w wyrazach, czy uzupełnianie zdań. Czytanie: CyberOko to nie tylko odpowiedzi pacjentów na pytania terapeutów, czy opiekujących się nimi osób, ale również sprawdzanie wyników czytania takich jak: śledzenie czytania, wzrokową identyfikację sylab, czytanie pojedynczych wyrazów, czytanie zdań, rozpoznanie błędów, znajdowanie niepotrzebnych głosek, czy dopasowanie wyrazów do głosek. CyberOko pozwala pacjentowi na rozwijanie się poprzez szereg różnorodnych zadań:
 • Rozumienie słów,
 • Zapamiętywanie,
 • Sprawdzanie pola widzenia,
 • Identyfikację dźwięku z obrazkiem,
 • Orientację w czasie i miejscu,
 • Logiczne myślenie,
 • Zdolność syntezy,
 • Dopasowanie,
 • Interpretację brzmienia,
 • Językową sprawność sytuacyjną,
 • Językową sprawność pragmatyczną,
 • Przypominanie,
 • Wyrażanie potrzeb,
 • Pamięć odroczoną,
 • Orientację co do osoby – wskazywanie wzrokiem imienia określonej osoby
 • Skip to content