Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

„Każdy jest dla nas najważniejszy, więc do każdego podchodzimy indywidualnie.”

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym odbywają się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w sugerowanych godzinach 13:00-16:00. 

Rekomenduje się przebywanie jednej osoby przy łóżku pacjenta. 

Telefon:
 • 65 537 63 72
 • 65 537 63 71 Kierownik ZOL
 • Lokalizacja: Budynek ZOL

  Kierownik oddziału:

 • mgr Monika August
 • Kadra

  Personel zakładu stanowi szereg fachowych i wykwalifikowanych pracowników:
 • Lekarze specjaliści
 • Pielęgniarki i pielęgniarki specjalistki
 • Opiekunowie medyczni
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Dietetyk
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Pracownik socjalny
 • O Nas

 • Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej nad pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, pacjentami w stanach wegetatywnych oraz wymagających żywienia dojelitowego.
 • Całodobową opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczony zespół pracowników medycznych.
 • Stały dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oraz hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. pozwala na kompleksowe udzielanie świadczeń medycznych.
 • Zmodernizowany obiekt posiada zaplecze rehabilitacyjne i socjalne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Oferujemy pobyty współfinansowane z NFZ oraz pobyty pełnopłatne.
 • Kto może być pacjentem ZOL:

  Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego, o której mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.), uzyskał 40 punktów lub mniej. W § 10 pkt. 4 Zarządzenia 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej mowa, iż zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

  Pobyt współfinansowany z NFZ:

  Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym może być współfinansowany z NFZ (odpłatność pacjenta wynosi wówczas 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej). Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

  Pobyt współfinansowany z NFZ - Pacjenci Wentylowani Mechanicznie:

  W 2016 roku Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. zawarł umowę z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W związku z tym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rawiczu posiada miejsca współfinansowane z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób dorosłych. Po indywidualnym uzgodnieniu mamy również możliwość przyjęcia osób niepełnoletnich. Wentylacja mechaniczna to sposób leczenia w którym respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Podstawą do przyjęcia chorego, który wymaga wentylacji mechanicznej jest skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie wraz z dokumentami.

  Pobyt komercyjny (pełnopłatny):

  Pobyt komercyjny polega na pełnej odpłatności pobytu w zakładzie przez pacjent lub jego opiekuna. Podstawowy pakiet wynosi 3900 zł za pełny miesiąc, jednakże do pakietu można dobrać propozycje, zawarte w cenniku. Pacjent lub jego opiekun (Zleceniodawca) podpisuje umowę ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o. o., z której wynikają zobowiązania do przestrzegania zapisów w niej zawartych w okresie jej obowiązywania.

  Oferta:

  Świadczenia Medyczne:
  Kompleksowa opieka lekarska z zapewnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dostępem do niezbędnych badań diagnostycznych
 • Całodobowa opieka pielęgniarska obejmująca w szczególności profilaktykę przeciwodleżynową i leczenie odleżyn, pielęgnację gastrostomii, jejunostomii, tracheotomii itp.
 • Całodobowe świadczenia opiekunów medycznych: pomoc przy wykonywaniu czynności życia codziennego np. higiena osobista, przyjmowanie posiłków
 • Rehabilitacja: indywidualny plan usprawniania leczniczego dla każdego pacjenta, opracowany przez lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji
 • Terapia zajęciowa: trening samoobsługi, biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, silwoterapia
 • Psycholog: terapia indywidualna i grupowa, interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne, elementy stymulacji polisensorycznej dla pacjentów w stanach wegetatywnych metodą psychologii procesu
 • Logopeda: diagnostyka i terapia logopedyczna
 • Dietetyk: wywiad żywieniowy i dobór diety
 • Leczenie żywieniowe: ocena stanu odżywienia w oparciu o pomiary antropometryczne i wskaźniki biochemiczne, żywienie enteralne preparatami przemysłowymi zgodnie z kalorymetrią pośrednią, zapotrzebowaniem energetycznym i zaleceniami lekarskimi przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, nadzór metaboliczny nad przebiegiem terapii i ocena skuteczności EN
 • Edukacja pacjentów i opiekunów w zakresie podstawowej pielęgnacji, rehabilitacji, technik przemieszczania pacjenta, psychoprofilaktyki, doboru diety i sposobu odżywiania

 • Rehabilitacja:

 • Kinezyterapia: UGUL, cykloergometr, ćwiczenia bierne i ogólnousprawniające, manualne, rozluźniające i relaksujące, pionizacja bierna i czynna (stół pionizacyjny, parapodium statyczne, pionizacja przyłóżkowa), nauka czynności lokomocyjnych, reedukcja chodu
 • Elektroterapia (prądy): diadynamiczne, interferencyjne, Traberta, galwaniczne, jonosfera, elektrostymulacja TENS
 • Pole elektromagnetyczne o stałej i niskiej częstotliwości
 • Światłolecznictwo: biostymulacja laserowa, SOLLUX
 • Masaż leczniczy: suchy- całkowity i częściowy, hydromasaż
 • Realizacja świadczeń na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta
 • Wyposażenie

 • Łóżka sterowane elektrycznie z regulacją wysokości, barierkami bocznymi, możliwością dostosowania pozycji do potrzeb pacjenta, z panelem sterującym wyposażonym w system bezpiecznego użytkowania
 • Specjalistyczne zmiennociśnieniowe materace przeciwodleżynowe wyposażone w system mikroprocesorów pozwalających na dostosowanie ciśnienia do masy ciała pacjenta i stopnia odleżyn
 • Zintegrowane systemy do higieny osobistej (wanna z transporterem elektrycznym i wagą) umożliwiające kąpiel i kontrolę masy ciała pacjentów obłożnie chorych
 • Elektroniczny system kontroli uniemożliwiający niepożądane opuszczenie oddziału, zwiększający bezpieczeństwo dla pacjentów z chorobami otępiennymi
 • Kardiomonitor z modułem kalorymetrii pośredniej
 • Podnośniki elektryczne i hydrauliczne umożliwiające bezpieczny transport i przemieszczanie pacjenta niepełnosprawnego
 • System przywoływania personelu
 • Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce posiadamy nowoczesną technologię – CyberOko
 • Cyber-Oko

  CyberOko to diagnostyka i rehabilitacja neurologiczna pacjenta. CyberOko to urządzenie stwarzające możliwość współpracy pacjenta z komputerem, a w związku z tym również z otaczającą go rzeczywistością. Pozwala na bezpośredni kontakt z otoczeniem np. poprzez piktogramy lub wirtualną klawiaturę, która umożliwia rozmowę pacjenta wegetatywnego poprzez udzielanie odpowiedzi wzrokiem. Pisanie: Sprawdzanie wyników pisania odbywa się poprzez: umiejętność pisania pod dyktando głosek, umiejętność pisania pod dyktando sylab, kopiowanie wyrazów, podpisywanie obrazków, zadania ortograficzne, uzupełnianie głosek w wyrazach, czy uzupełnianie zdań. Czytanie: CyberOko to nie tylko odpowiedzi pacjentów na pytania terapeutów, czy opiekujących się nimi osób, ale również sprawdzanie wyników czytania takich jak: śledzenie czytania, wzrokową identyfikację sylab, czytanie pojedynczych wyrazów, czytanie zdań, rozpoznanie błędów, znajdowanie niepotrzebnych głosek, czy dopasowanie wyrazów do głosek. CyberOko pozwala pacjentowi na rozwijanie się poprzez szereg różnorodnych zadań:
 • Rozumienie słów,
 • Zapamiętywanie,
 • Sprawdzanie pola widzenia,
 • Identyfikację dźwięku z obrazkiem,
 • Orientację w czasie i miejscu,
 • Logiczne myślenie,
 • Zdolność syntezy,
 • Dopasowanie,
 • Interpretację brzmienia,
 • Językową sprawność sytuacyjną,
 • Językową sprawność pragmatyczną,
 • Przypominanie,
 • Wyrażanie potrzeb,
 • Pamięć odroczoną,
 • Orientację co do osoby – wskazywanie wzrokiem imienia określonej osoby
 • Skip to content