„Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

 INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU SZPITALA POWIATOWEGO W RAWICZU SP. Z O.O.

Beneficjent: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Oś priorytetowa 9 WRPO 2014+: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.1 WRPO 2014+: „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałanie 9.1.1 WRPO 2014+: „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.09.01.01-30-0021/17

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 14 022 423,61

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 13 498 140,00

Kwota dofinansowania z EFRR: 11 473 419,00

Poziom dofinansowania Projektu: 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 03.04.2017 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2018 r.

Opis przedmiotu projektu  

Głównymi zadaniami w ramach projektu będą:

 1. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. realizowana
w formule zaprojektuj i wybuduj, poprzedzona opracowaniem dokumentacji. Projektowany budynek (przybudówka z łącznikiem) usytuowany zastanie na północ od budynku głównego (za istniejącym budynkiem administracji). Nowe skrzydło składać się będzie z jednej kondygnacji podziemnej oraz jednej nadziemnej. Oba obiekty połączone zostaną jednokondygnacyjnym łącznikiem. W piwnicy zaplanowano pomieszczenia techniczne, mieszczące między innymi urządzenia do obsługi sal operacyjnych, pomieszczenia magazynowe oraz szatnie pracownicze. Na parterze nowo projektowanego obiektu zlokalizowano Blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi
oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). W łączniku zaplanowano umieszczenie poradni specjalistycznych oraz bezpośrednią komunikację na blok operacyjny
i OAiIT. Zaplanowano także zakup wyposażenia sal operacyjnych oraz obszaru diagnostycznego Szpitala. Nowy obiekt zostanie wybudowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.

 1. Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w sprzęt medyczny.

W ramach zadania nowo zaprojektowany budynek zostanie wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt diagnostyczny.

W ramach wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne wyodrębniono:

 • wyposażenie bloków operacyjnych i AOIT (m.in. 3 stoły operacyjne, 1 USG z zestawem głowic, 4 kardiomonitory stacjonarne, 2 kardiomonitory mobilne, 1 USG przenośne, 2 respiratory stacjonarne),
 • wyposażenie poradni endoskopii (1 diatermia argonowa),
 • wyposażenie poradni chirurgicznej (1 USG z Doplerem).

Cel projektu

Główne problemy obszaru obsługiwanego przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
to niewystarczająca dostępność świadczeń, relatywnie długi czas oczekiwania na świadczenie, kłopoty lokalowe Szpitala, skutkujące trudnościami poszerzenia zakresu świadczeń oraz modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury.

Stwierdzono także istotne deficyty w zakresie wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne,
co wpływa negatywnie na skuteczność diagnostyki. Jednocześnie prognozy zapotrzebowania
na usługi zdrowotne wskazują konieczność unowocześnienia i zwiększenia możliwości diagnostycznych i hospitalizacyjnych Placówki. Proponowany projekt kompleksowo rozwiązuje stwierdzone problemy.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu infrastruktury i stopnia wyposażenia, jak również efektywności i skuteczności działania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. poprzez inwestycje w infrastrukturę lokalową i doposażenie placówki.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną m.in. następujące cele pośrednie:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu rawickiego i całej południowej Wielkopolski,
 • poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego i całej południowej Wielkopolski,
 • zwiększenie dostępności oraz poprawa skuteczności oferowanych w Szpitalu Powiatowym
  w Rawiczu Sp. z o.o. świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych,
 • poprawa możliwości diagnostycznych pacjentów,
 • przyspieszenie diagnozy i szybsze kierowanie do adekwatnego leczenia,
 • zwiększenie zakresu świadczeń kompleksowych,
 • zmniejszenie stopnia inwazyjności zabiegów operacyjnych,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
 • zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia.

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników produktu w 2018 roku:

 • liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
 • nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 2.925.937,23 PLN
 • liczba zakupionych środków trwałych - 52 szt.

Planowane jest osiągnięcie następującego wskaźnika rezultatu w 2019 roku:

 • Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem – 2.355 osób